Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej

_______________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 09 lipca 2024 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.6.62.2024.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, 41, 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 08 lipca 2024 r. na wniosek PVE 148 Spółki z o.o. reprezentowanej przez Członka Zarządu Pana Adnan Qaraqish, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zawierającego istotne odstąpienia i wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr TUCH.81.2023 z dnia 03 listopada 2023 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej PVE 148 Spółce z o.o. pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Tuchola 50” (etap II, III, IV, V) każdy o mocy do 1MW na działce nr ewid. 662/1 położonej w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola wraz z ogrodzeniem, bramą wjazdową z furtką, utwardzeniem, kontenerową stacją transformatorową, falownikami, złączem kablowym, kablami nN, kablem DC/łączenia stołów, modułami fotowoltaicznymi instalacji „TUCHOLA 50” (etap II), modułami fotowoltaicznymi instalacji „TUCHOLA 50” (etap III), modułami fotowoltaicznymi instalacji „TUCHOLA 50” (etap IV), modułami fotowoltaicznymi instalacji „TUCHOLA 50” (etap V), miejscem składowania odpadów stałych, stanowiskami postojowymi – w ramach zadania pod nazwą „Budowa pięciu etapów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 662/1 i 664/2 położonych w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola”.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (9 lipca 2024)
Opublikował: Maciej Śmieszek (9 lipca 2024, 14:57:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120