Materiał informacyjny na XL sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 20.12.2017 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego  
                                                                   Tuchola, dnia 12 grudnia 2017 r.
BR.0002.40.2017
 
                                                                                          Pan(i)
                                                                                          ...............................................
                                                                                          ...............................................
                                                                                          ...............................................
 
Zapraszam na XL sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89A.
 
Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024. 
8. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018:   
    a) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,   
    b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,   
    c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,   
    d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,   
    e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,   
    f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.         
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.     
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2018.     
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2018 r.     
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu  pn. „Nauka = zawód = praca – Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”.     
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.     
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.     
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.     
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.     
17.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych  zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.     
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.     
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018.     
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.     
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego.     
22.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.     
23.Wnioski i oświadczenia radnych.     
24.Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Materiał informacyjny część 1 (7789kB) pdf

Materiał informacyjny część 2 (4700kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (12 grudnia 2017)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 grudnia 2017, 11:13:01)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (17 stycznia 2018, 12:41:00)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 673