Materiał informacyjny na XLIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21.06.2018 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 12 czerwca 2018 r.
BR.0002.44.2018

 
                                                                                       Pan(i)
                                                                                       .................................................
                                                                                       .................................................
                                                                                       .................................................
 
Zapraszam na XLIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali 312  Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.                 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                   
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                  
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                    
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.                     
6. Składanie zapytań i interpelacji.                     
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym.              
 a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie)            
 b)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu   
 c)  zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym   
 d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2017 rok.                   
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządowi Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.                    
9. Drogi publiczne: sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2017 r.                  
10.   Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2017 r.                  
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.                12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w systemie kształcenia na odległość.                  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.     
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024.     
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018.    
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogę powiatową 1021C od Gminy Kęsowo.     
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tuchola i przejęcia od Powiatu Tucholskiego zadania zarządzania publiczną drogą.     
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi.    
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Tucholskiego na okręgi wyborcze.     
20. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.    
21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.     
22. Wnioski i oświadczenia radnych.    
23. Zamknięcie sesji.
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (12 czerwca 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 czerwca 2018, 13:54:24)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (13 lipca 2018, 14:13:58)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 686