Materiał informacyjny na XV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21.12.2015 r.

Rada Powiatu 
Tucholskiego
BR.0002.15.1015
                                                                            Pan(i) Radny(a)
                                                                            .........................................
                                                                            .........................................

Zapraszam na XV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum. 
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z  XIV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego. 
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami. 
 6. Składanie zapytań i interpelacji.             
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 r.                                                     1)  przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,                                                                                                                         2)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,                                                 3)  przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,           4)  przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,                         5)  dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,                                         6)  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.
 10. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Tucholskiego. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015. 
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie tucholskim na lata 2015 – 2021’’. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tucholskiego do realizacji projektu pn. „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX w.), prace konserwatorsko – restauratorskie – V etap”. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski Projektu pn. „Szkoła inkubatorem nowoczesności - Absolwent kluczowym partnerem rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Poddziałanie: Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwce- Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kamionka” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 22. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski działki nr 136/1, obręb Mała Klonia, gm. Gostycyn, pod drogę powiatową nr 1043C. 
 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
 24. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 25. Zamknięcie sesji.
                                                                                Podpisała: Przewodnicząca Rady
                                                                                                    Małgorzata Oller

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (10 grudnia 2015)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (11 grudnia 2015, 12:28:14)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (29 stycznia 2016, 09:43:57)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1495