Materiał informacyjny na XX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17.06.2016 r.

                                                                         Tuchola, dnia 8 czerwca 2016 r.      
BR.0002.20.2016

 
                                                                          Pan(i)
                                                                          .................................................
                                                                          .................................................
                                                                          .................................................
 
Zapraszam na XX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312  Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1.  Otwarcie sesji.                      
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                    
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                    
 4.  Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                   
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                     
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.                    
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym:                 
  • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie)               
  • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.               
  • zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym.              
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2015 rok.                     
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.                     
 9.  Drogi publiczne: sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2015 r.         
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.            
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.                
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.                  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.    
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.                
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Gostycyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa - Karczewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.                  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa - Karczewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.                 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Kęsowo o współfinansowaniu inwestycji pn. ,, Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.                
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Gostycyn o współfinansowaniu inwestycji pn. , Przebudowa ul. Dworcowej (nr ewid. 010527C) i ul. Pocztowej (nr ewid. 010528C) w Pruszczu gm. Gostycyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.                 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Cekcyn o współfinansowaniu inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 010304C Małe Gacno – Zdroje i przebudowa drogi gminnej Nr 010338C Cekcyn – ul. Okrężna” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.                 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Tuchola o współfinansowaniu inwestycji pn. ,,Przebudowa korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 237 w Tucholi” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.                 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Śliwice o współfinansowaniu inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej do Linówka” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.                 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Lubiewo o współfinansowaniu inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.                
 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.                 
 25. Zamknięcie sesji. 
  
  Materiał informacyjny (1858kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (8 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 czerwca 2016, 14:51:23)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (24 czerwca 2016, 10:57:45)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 823