Materiał informacyjny na XXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 16.09.2016 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 7 września 2016 r.
BR.0002.24.2016
                                   
                                                                                     Pan(i)
                                                                                     ...........................................
                                                                                     ...........................................
                                                                                       
 
Zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Suchej, ul. Główna 19. 
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu. 
 
Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                                 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                               
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                               
 4. Przyjęcie protokołów z  XX, XXI i XXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                               
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.      
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                            
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. (dostarczone w osobnym dokumencie).                  
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2016 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2016 r.. 
 10. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Tucholskiego w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe pn. : „NAUKA – ZAWÓD -PRACA”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 21. Zamknięcie sesji.           
 
                                                                     Podpisała:     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                  Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (7753kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (7 września 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (8 września 2016, 13:28:47)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (12 października 2016, 15:47:37)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 620