ZAWIADOMIENIE o wszcz.post.w spr.zatw.proj. bud.i wyd.dec.o pozw.na bud.stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią w systemie samoobsługowym wraz z instalacjami,na terenie działek nr ewid. 545/13 i 545/9, poł.przy ulicy Warszawskiej w Tucholi.

_____________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 04 maja 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.46.2017.WK
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz na podstawie art. 41, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,
 
iż na wniosek z dnia 03 kwietnia 2017r. (uzupełnionego po wezwaniu w dniu 14 kwietnia 2017r.) Pana Marcina Śróbka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GENERON Marcin Śróbka, ul. Focha 9, 86-300 Grudziądz, reprezentowanego przez Pana Jarosława Góral, zam. ul. Saganowskiego 5, 89-500 Tuchola, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 07 lutego 2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią w systemie samoobsługowym wraz z instalacjami: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, paliwową i gazową oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej. W skład stacji wchodzą: pawilon obsługi, wiata paliwowa, dystrybutory, komory paliwowe, pylon cenowy, na terenie działek nr ewid. 545/13 i 545/9, położonych przy ulicy Warszawskiej w Tucholi.
            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 102 tel. 52 5590718 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę Wojciech Kujawa, tel.52 5590718).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).

Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
             
   
 
Otrzymują:
1. Pan Marcin Śróbka
   prowadzący działalność gospodarczą
   pod firmą GENERON Marcin Śróbka
   ul. Focha 9, 86-300 Grudziądz
   reprezentowany przez Pana Jarosława Góral
   ul. Saganowskiego 5, 89-500 Tuchola

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (5 maja 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (5 maja 2017, 09:20:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1027