Zawiadomienie o wydaniu w dniu 26 czerwca 2017r. decyzji znak BD.6740.TUCH.160.2015 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS na działce nr 97/1 ulica Chojnickiej 74, Tuchola

___________________________________________________________________________________________
 
Tuchola, dnia 26 czerwca 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.160.2015.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
                                              
o wydaniu w dniu 26 czerwca 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.160.2015.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Polkomtel Spółce
z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Fronczek z firmy ELTEL Networks Telekom Spółki z o.o., ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS BT41203 TUCHOLA ZACHOD OPL, na istniejącej wieży Orange Polska S.A., usytuowanej na terenie działki nr ewid. 97/1 położonej przy ulicy Chojnickiej 74 w Tucholi wraz z wewnętrzną linią zasilającą.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę- Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (30 czerwca 2017)
Opublikował: Maciej Śmieszek (30 czerwca 2017, 12:25:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 855