Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cekcynek

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 11 lipca 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.33.2017.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 26 czerwca 2017r. na wniosek Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budynek stacji uzdatniania wody wraz z wewnętrzną instalacja: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektryczną, teletechniczną (dozorową), instalacja technologiczną uzdatniania wody oraz instalacjami zewnętrznymi: instalacją i siecią wodociągową, instalacja wód popłucznych, instalacją i przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacja energetyczną WLZ, instalacją energetyczną zasilającą złącze terenowe i studnie głębinowe, instalacją oświetleniową, utwardzeniem gruntu, ogrodzeniem terenu. Realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 47/5, 132/7, 140/4, 142/1, 142/2, 145 położonymi w miejscowości Cekcynek, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1257).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (10 lipca 2017)
Opublikował: Maciej Śmieszek (10 lipca 2017, 16:24:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932