Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, sieci kanalizacji deszczowej w Śliwicach

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 10 lipca 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.26.2017.MŚ
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
                                              
o wydaniu w dniu 10 lipca 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.26.2017.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz zasilaniem elektroenergetycznym, sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 487/8, 489/7, 491/7, 491/38, 491/35, 491/34, 491/33, 491/27, 491/26, 491/24, 491/46, 491/51, 1312, 1313, 1314, 502/2, 983 i 85/5 położonych na ulicy Łowieckiej, ulicy Grzybowej oraz ulicy Borowiackiej w Śliwicach.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę- Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (10 lipca 2017)
Opublikował: Maciej Śmieszek (12 lipca 2017, 08:51:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 638