Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Śliwicach.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 25 lipca 2017r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.36.2017.MŚ  
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 14 lipca 2017r. na wniosek Gminy Śliwice, ul. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wiaty wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, wagi najazdowej wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną z istniejącego budynku, utwardzeniami, miejscami postojowymi, ogrodzeniem, bramami wjazdowym na działce nr ewid. 98/19 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice – w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą – „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Śliwicach”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (25 lipca 2017)
Opublikował: Maciej Śmieszek (25 lipca 2017, 14:43:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698