OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 14 sierpnia 2017r.

Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.LUB.48.2017.WK

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”.

    Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz.1496) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”.

    Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102, 112 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

    W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
     W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 1257).
    Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (16 sierpnia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (16 sierpnia 2017, 14:11:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862