OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 22 sierpnia 2017r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.CEKC.50.2017.WK


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta”.

 

     Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz.1496) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

    zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta w obrębie ewidencyjnym Cekcyn [Nr 0002], jednostce ewidencyjnej 041601_2, Cekcyn”.

     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102 lub 112 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
     W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
     W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 1257).
    Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (22 sierpnia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (22 sierpnia 2017, 10:30:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575