Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Śliwicach.

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 20 września 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.36.2017.DD
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1405)
z a w i a d a m i a m
                                              
o wydaniu w dniu 20 września 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.36.2017.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę wiaty (powierzchnia zabudowy 201.44m2, powierzchnia użytkowa 201.44m2, kubatura 897.21m3) z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, wagi najazdowej wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną z istniejącego budynku, utwardzeniami, miejscami postojowymi, ogrodzeniem, bramami wjazdowymi na działce nr ewid. 98/19 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice – w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Śliwicach”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Danuta Dembek, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (20 września 2017)
Opublikował: Maciej Śmieszek (20 września 2017, 10:12:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689