O B W I E S Z C Z E N I E - zawiadomienie, iż do tut. Urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubiewo o wydanie postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści mojej decyzji znak BD.6740.LUB.47.2017.WK z dnia 31 sierpnia 2017r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tuchola, dnia 30 listopada 2017r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.LUB.47.2017.WK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 11a i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz.1496),
zawiadamiam, iż do tut. Urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubiewo o wydanie postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści mojej decyzji znak BD.6740.LUB.47.2017.WK z dnia 31 sierpnia 2017r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Bysław”, w obrębie geodezyjnym Bysław, gmina Lubiewo, na terenie działek nr ewid. 451/4, 451/3, 1115, 1116, 445, 876, 485/8, 450/3*, 452/5*, 464/3*, 463/3*, 446/13*, 459/3*, 402/3*, 451/1, 453/2, 452/4, 450/2, 447/2, 910, 870/6, 482/2, 522, 401/3, położonych w obrębie geodezyjnym Bysław, gmina Lubiewo.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102, 112 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 1257).
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
                                                                                                          Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (30 listopada 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 listopada 2017, 13:16:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063