Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego) na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Mikołajskie 4

___________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 02 marca 2018r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.24.2018.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332
z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 23 lutego 2018r. na wniosek Pana Sławomira Gornowicz, zam. Mikołajskie 4,89-505 Małe Gacno, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zawierającego istotne odstąpienia i wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego), w istniejącej zagrodzie rolnej /dane techniczne: powierzchnia użytkowa 1160,55m2, powierzchnia zabudowy 1107,50m2, kubatura 6823,00m3, 97,8 DJP/ usytuowanej na działce nr ewid. 328/2 położonej w miejscowości Mikołajskie 4, obręb ewidencyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi i sanitarnymi oraz zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki i elektroenergetyczną linią zasilającą.
Istotne odstąpienia dotyczą zakresu objętego projektem zagospodarowania:
- zmiana lokalizacji budynku: poprzez zmniejszenie odległości od granicy z działką nr ewid. 5260/1 z 20,0m na 19,0m oraz poprzez zwiększenie odległości do narożnika granicy działek nr ewid. 585, 5260/7 i 328/2 z 29,75m na 26,75m,
- zwiększenie długości projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- zmiana lokalizacji projektowanego zbiornika na ścieki (przesunięcie w stronę działki nr 5260/7 o 2,0m),
- zwiększenie długości projektowanej zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej (kablowej linii zasilającej projektowany budynek),
- zwiększenie powierzchni utwardzonych (chodników) o 20,5m2.  
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (2 marca 2018)
Opublikował: Maciej Śmieszek (2 marca 2018, 11:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 787