Zawiadomienie o o wydaniu w dniu 30 marca 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.24.2018.WK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 30 marca 2018r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.24.2018.WK
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 marca 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.24.2018.WK w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zawierającego istotne odstąpienia i wydania decyzji o zmianie mojej decyzji, znak BD.6740.CEKC.102.2016 z dnia 30 grudnia 2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego w istniejącej zagrodzie rolnej /dane techniczne: powierzchnia użytkowa 1160,55m2, powierzchnia zabudowy 1107,50m2, kubatura 6823,00m3, 97,8 DJP/, usytuowanej na działce nr ewid. 328/2 położonej  w miejscowości Mikołajskie 4, obręb ewidencyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi i sanitarnymi oraz zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki i elektroenergetyczną linią zasilającą.
Istotne odstąpienia dotyczą:
a) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki:
- zmiana lokalizacji budynku: poprzez zmniejszenie odległości od granicy z działką nr ewid. 5260/7    z 20,0m na 19,0m oraz poprzez zwiększenie odległości do narożnika  granicy działek nr ewid. 585,    5260/7 i 328/2 z 26,75m na 29,75m,
- zwiększenie długości projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- zmiana lokalizacji projektowanego zbiornika na ścieki (przesunięcie w stronę działki nr ewid. 5260/7    o 2,0m,
- zwiększenie powierzchni utwardzonych (chodników) o 20,5m2;
b) wymagające uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę:
- przestrzegać wymogi i uwagi instytucji uzgadniających i opiniujących projekt budowlany - uzgodnienia Orange Polska S.A. Nr 4831/TTIDWBU/P/U7/2018 z dnia 26 stycznia 2018r.
             Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
                               Starosta Tucholski


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (30 marca 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 marca 2018, 12:15:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 806