Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na działce nr ewid. 144 w Śliwicach

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 18 kwietnia 2018r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.20.2018.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 06 kwietnia 2018r. na wniosek Pana Wojciecha Talaśka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wera Wojciech Talaśka, ul. Dworcowa 46, 89-530 Śliwice, reprezentowanego przez Panią Krystynę Pomirską, ul. Sikorskiego 26, 83-000 Pruszcz Gdański, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 stycznia 2018r., wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 144 położoną w miejscowości Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (18 stycznia 2018)
Opublikował: Maciej Śmieszek (18 kwietnia 2018, 12:24:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1106