OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn”

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 25 maja 2018r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
 89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.CEKC.43.2018.WK
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn”.
 
      Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1496 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn” – odcinek od drogi powiatowej nr 1031C Wierzchucin – Wierzchlas do drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie, na odcinku o długości 1577,62 mb w obrębie geodezyjnym Wysoka, gmina Cekcyn.
      Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102                       w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
     W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).
     Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
                                                                                                       Starosta Tucholski

pełna treść obwieszczenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn” (640kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (25 maja 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (25 maja 2018, 11:48:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1096