Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną na działce o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Śliwice

________________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 04 czerwca 2018r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.20.2018.DD

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 04 czerwca 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.20.2018.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Panu  Wojciechowi Talaśka prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „ Firma WERA Wojciech Talaśka”, ul. Dworcowa 46, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną (dane techniczne budynku magazynowego powierzchnia zabudowy 3 386.53m2, powierzchnia użytkowa 3 324.59m2, kubatura 32 068.00m3, dane techniczne części biurowo-socjalnej: powierzchnia zabudowy 205.10m2, powierzchnia użytkowa 343.47m2, kubatura 1725.15m3) na działce o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną, wentylacyjną, teletechniczną zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, teletechniczną i elektroenergetyczną (WLZ), zasilaniem bramy wjazdowej, przyłączem  wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, instalacją deszczową ze zbiornikiem retencyjno-pożarowym, podziemnymi dwoma zbiornikami gazu płynnego propan 2 x 5.00m3 z instalacją gazową do budynku, agregatem prądotwórczym wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, oświetleniem zewnętrznym utwardzeniami i stanowiskami postojowymi oraz zjazdem z drogi powiatowej (działka nr ewid. 99/4). Trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami o nr ewid. 98/31, 99/4 i 144.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Danuta Dembek, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (5 czerwca 2018)
Opublikował: Maciej Śmieszek (5 czerwca 2018, 09:17:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556