OBWIESZCZENIE – BD.6740.CEKC.69.2018.WK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn.Rozbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno Zielonka wraz z przebudową przejazdu kolejowego w gminie Cekcyn, powiat tucholski.


Tuchola, dnia 31 lipca 2018r.
 
OBWIESZCZENIE – BD.6740.CEKC.69.2018.WK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno Zielonka wraz z przebudową przejazdu kolejowego w gminie Cekcyn, powiat tucholski”.

 
       Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia            
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1496 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno Zielonka wraz z przebudową przejazdu kolejowego w gminie Cekcyn, powiat tucholski” w obrębie geodezyjnym Małe Gacno i Zielonka, gmina Cekcyn.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102  w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Starosta Tucholski

Treść obwieszczenia do pobrania tutaj - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej (148kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (31 lipca 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (31 lipca 2018, 14:26:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 949