Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola”.

___________________________________________________________________________________________

  Sępólno Krajeńskie, dnia 31 lipca 2018r.
 
OBWIESZCZENIE – AB.6740.313.2018
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola”.
 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1496 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  2017r.  poz. 1257 ze zm.), w związku z postanowieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.V.750.51.2018.MT z dnia 19.07.2018 r.,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola” w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożenia do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11 - pokój nr 27 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (tel. 52 3881313).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.).
Uwagi należy składać na piśmie do Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Starosta Sępoleński

metryczka


Wytworzył: Bogdana Madej (31 lipca 2018)
Opublikował: Maciej Śmieszek (2 sierpnia 2018, 11:46:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649