Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 18.09.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola”

___________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO
z dnia  18 września  2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 września 2018 r. decyzji nr 6740.313.2018
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz Gminy Tuchola, polegającej na: „Rozbudowie dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola”  w zakresie obejmującym następujące nieruchomości bądź ich części, oznaczone w ewidencji gruntów (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):
Działki objęte inwestycją: województwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Tuchola, jednostka ewidencyjna [041606_4] Tuchola-M, obręb ewidencyjny: [0001] Tuchola-Plaskosz:
a) działki drogowe: 1438/13, 1490/14, 1639;
b) projektowany pas drogowy: 1471 (1471/1, 1471/2),  1472/1 (1472/2, 1472/3), 1473 (1473/1, 1473/2), 1611/3 (1611/4, 1611/5), 1612/3 (1612/4, 1612/5), 1613/3 (1613/4, 1613/5), 1614/3 (1614/4, 1614/5), 1615/3 (1615/6, 1615/7), 1618/3 (1618/6, 1618/7), 1619/2 (1619/9, 1619/10), 1619/3 (1619/7, 1619/8), 1620/5 (1620/6, 1620/7), 1621/3 (1621/4, 1621/5), 1622/3 (1622/4, 1622/5), 1624 (1624/1, 1624/2, 1624/3), 1625 (1625/1, 1625/2), 1626 (1626/1, 1626/2),  1627 (1627/1, 1627/2), 1628 (1628/1, 1628/2), 1640, 1646/7, 1646/9 (1646/11, 1646/12), 1647/2 (1647/7, 1647/8), 1647/3 (1647/5, 1647/6), 1649/2 (1649/7, 1649/8, 1649/9), 1649/4 (1649/10, 1649/11), 1651/22 (1651/39, 1651/40), 1651/23 (1651/37, 1651/38), 1652 (1652/1, 1652/2), 1653/2 (1653/3, 1653/4), 1654 (1654/1, 1654/2), 1655/1 (1655/8, 1655/9), 1655/5 (1655/6, 1655/7), 1656 (1656/1, 1656/2), 1657/1 (1657/10, 1657/11), 1657/2 (1657/8, 1657/9), 1657/5 (1657/6, 1657/7), 1658 (1658/1, 1658/2), 3865/3 (3865/4, 3865/5), 6004/28 (6004/29, 6004/30);
c) działki czasowo zajęte: 627/4, 627/7.
II.  Zakres prac obejmuje:
- rozbudowę ciągu ulicznego Przemysłowa – Usługowa – Budowlana – Plaskosz od km 1+958,94 do km 3+281,17;
- budowę nowego odcinka dojazdowego do drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1015C relacji Tuchola – Tleń od km 3+281,17 do km 3+532,54 wraz z budową skrzyżowania zwykłego wlotu podporządkowanego;
- budowę wlotu podporządkowanego nowoprojektowanego skrzyżowania zwykłego w km 3+281,17 o długości 0,19727 km;
- przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 0,130 km;
- przebudowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kolidującej z rozbudowywana drogą;
- docieplenie sieci wodociągowej  na odcinku 400m z uwagi na jej przepłycenie.
Łączna długość projektowanych dróg wynosi 1,77087km.
Łączna powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 10840m2.
Łączna powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 2523m2.
Łączna powierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 2703m2.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Przy ul. T. Kościuszki 11 pok.28 w godzinach jego pracy (el. 52 388 13 13), w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tucholi, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi: www.bippowiat.tuchola.pl, oraz na tablicy ogłoszeń i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucholi: www.bip.miasto.tuchola.pl, a także w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Starosta Sępoleński
Znak sprawy:  AB. 6740.313.2018

metryczka


Wytworzył: Bogdana Madej (18 września 2018)
Opublikował: Maciej Śmieszek (20 września 2018, 15:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568