ZAWIADOMIENIE o wszcz.postęp.-rozb.hali prod.-mag.z cz.biur.-socj.,bud.warszt. na dz.nr 772 poł.w m.Śliwice i na dz.nr 172,173,177,178,179 poł.w m.Śliwiczki


Tuchola, dnia 24 września 2018r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.48.2018.WK
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1202 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 14 sierpnia 2018r. na wniosek.„Wutkowski” Spółki z o.o. Sp.k., ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, reprezentowanej przez Panią Krystynę Pomirską, zam. ul. Sikorskiego 26, 83-000 Pruszcz Gdański, adres do korespondencji: ul. Łazienna 14, 83-110 Tczew, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 stycznia 2018r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę hali produkcyjno-magazynową z częścią biurowo-socjalną, budową warsztatu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową i budową doziemnych zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej z zasilaniem bramy wjazdowej, telekomunikacyjnej, przyłączy zewnętrznych: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji deszczowej doziemnej z podziemnym zbiornikiem pożarowym, naziemnym zbiornikiem retencyjno-pożarowym, zjazdami z drogi powiatowej, podziemnym zbiornikiem na olej opałowy, naziemnym zbiornikiem na olej napędowy oraz utwardzeniami i stanowiskami postojowymi.
Realizacja inwestycji na działce nr ewid. 772 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice i na działkach nr ewid. 172, 173, 177, 178, 179 położonych w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice.
Lokalizacja projektowanych zjazdów z drogi powiatowej na działce 773 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice i na dz. nr ewid. 171 położonej w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice. Rozbiórka kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 769/2 i 772 położonych w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice oraz budowa kanalizacji tocznej na działkach nr ewid. 271/12 i 179 położonych w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice.
            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 102 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę Wojciech Kujawa, tel.52 5590718).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego                 (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (25 września 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (25 września 2018, 14:28:04)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (26 września 2018, 07:39:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 985