Zawiad.o wyd.dec.Star.Tuch.znak BD.6740.ŚL.48.2018.WK zatw.proj.bud.i udz.„Wutkowski” Sp.z o.o.Sp.k., ul. Szkl.Domów 1,89-530 Śliwice, pozw.na bud.-rozbud.hali prod.-magaz.z cz.biur.-socj.,z infr. techn.w m.Śliwice i Śliwiczki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 11 października 2018r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.ŚL.48.2018.WK


 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2018.1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 11 października 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.48.2018.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej „Wutkowski” Spółce z o.o. Sp.k., ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę hali produkcyjno-magazynową z częścią biurowo-socjalną, budową warsztatu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową i budową doziemnych zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej z zasilaniem bramy wjazdowej, telekomunikacyjnej, przyłączy zewnętrznych: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji deszczowej doziemnej z podziemnym zbiornikiem pożarowym, naziemnym zbiornikiem retencyjno-pożarowym, zjazdami z drogi powiatowej, podziemnym zbiornikiem na olej opałowy, naziemnym zbiornikiem na olej napędowy oraz utwardzeniami i stanowiskami postojowymi.
Realizacja inwestycji na działce nr ewid. 772 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice i na działkach nr ewid. 172, 173, 177, 178, 179 położonych w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice.
Lokalizacja projektowanych zjazdów z drogi powiatowej na działce 773 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice i na dz. nr ewid. 171 położonej w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice. Rozbiórka kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 769/2 i 772 położonych w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice oraz budowa kanalizacji tocznej na działkach nr ewid. 271/12 i 179 położonych w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (11 października 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (11 października 2018, 11:13:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109