Budynek magazynowy z częścią biurowo socjalną na działce o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Śliwice - projekt budowlany zawierający istotne odstąpienia

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 12 kwietnia 2019r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.16.2019.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 29 marca 2019r. na wniosek Pana Wojciecha Talaśka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wera Wojciech Talaśka, ul. Dworcowa 46, 89-530 Śliwice, reprezentowanego przez Panią Krystynę Pomirską, ul. Sikorskiego 26, 83-000 Pruszcz Gdański, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 stycznia 2018r., wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zawierającego istotne odstąpienia i wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną, na działce o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice i infrastrukturą techniczną tj. wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową,  elektryczną, wentylacyjną, teletechniczną zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, teletechniczną i elektroenergetyczną (WLZ), zasilaniem bramy wjazdowej, przyłączem  wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, instalacją deszczową ze zbiornikiem  retencyjno-pożarowym, podziemnymi dwoma zbiornikami gazu płynnego propan 2 x 5.00m3 z instalacją gazową do budynku, agregatem prądotwórczym wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, oświetleniem zewnętrznym utwardzeniami i stanowiskami postojowymi oraz zjazdem z drogi powiatowej (działka nr ewid. 99/4). Trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami o nr ewid. 98/31, 99/4 i 144.
Istotne odstąpienia wymagają uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (nowe uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych) w zakresie:
- wprowadzenia doków załadunkowych w hali magazynowej dla dwóch stanowisk,
- zaprojektowania murów oporowych,
- zmiana trasy doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej,
- przebudowa istniejącej studni na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
- zmiana trasy zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej bez zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej,
- zmiana lokalizacji naświetli dachowych.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (12 kwietnia 2019, 10:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823