Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego zatwierdzającej projekt budowlany zawierający istotne odstąpienia - Firma Wera Wojciech Talaśka

___________________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 21 maja 2019r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.16.2019.DD
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 21 maja 2019r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.16.2019.DD zatwierdzającej projekt budowlany zawierający istotne odstąpienia i udzielającej Panu Wojciechowi Talaśka prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Wera Wojciech Talaśka, ul. Dworcowa 46, 89-530 Śliwice, reprezentowanemu przez Panią Krystynę Pomirską, ul. Sikorskiego 26, 83-000 Pruszcz Gdański, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 stycznia 2018r., decyzji o zmianie pozwolenia na budowę budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną, na działce o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice i infrastrukturą techniczną tj. wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową,  elektryczną, wentylacyjną, teletechniczną zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, teletechniczną i elektroenergetyczną (WLZ), zasilaniem bramy wjazdowej, przyłączem  wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, instalacją deszczową ze zbiornikiem  retencyjno-pożarowym, podziemnymi dwoma zbiornikami gazu płynnego propan 2x5.00m3 z instalacją gazową do budynku, agregatem prądotwórczym wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, oświetleniem zewnętrznym utwardzeniami i stanowiskami postojowymi oraz zjazdem z drogi powiatowej (działka nr ewid. 99/4). Trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami o nr ewid. 98/31, 99/4 i 144.
Istotne odstąpienia wymagają uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (nowe uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych) w zakresie:
- wprowadzenia doków załadunkowych w hali magazynowej dla dwóch stanowisk,
- zaprojektowania murów oporowych,
- zmiana trasy doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej,
- przebudowa istniejącej studni na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
- zmiana trasy zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej bez zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej,
- zmiana lokalizacji naświetli dachowych.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Danuta Dembek, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (21 maja 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (21 maja 2019, 08:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1049