Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana pozwolenia na budowę targowiska gminnego w Śliwicach

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 31 lipca 2019 r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.31.2019.DD  
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186) oraz na podstawie art. 41, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
 iż na wniosek z dnia 03 lipca 2019 r. Gminy Śliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zawierającego istotne odstąpienia i wydania decyzji o zmianie mojej decyzji znak BD.6740.ŚL.66.2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. na budowę targowiska gminnego wraz z budynkiem sanitarnym /budynek gospodarczy z częścią magazynową i sanitarną/ (powierzchnia zabudowy 33.97m2, powierzchnia użytkowa 58.00m2, kubatura 299.48m3) i przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym na działce o nr ewid. 626/14 położonej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śliwice (trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami nr ewid. 626/14 i 412; trasa instalacji kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie działkami nr ewid. 626/14 i 1304), zmienionej moją decyzją BD.6740.ŚL.38.2017.DD z dnia 13 września 2017r. - w zakresie zmian:
istotne odstąpienia wymagają uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (nowe uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych) w zakresie:
- objętym projektem zagospodarowania terenu: zmiana lokalizacji budynku sanitarnego, zmiana trasy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej; trasa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej przebiegać będzie działkami o nr ewid.  626/18, 626/17, 1304 i 412,
- charakterystycznych parametrów wiaty handlowej: zmiana powierzchni zabudowy z 450.03 m2 na 450.30 m2.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, pokój nr 102 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek, tel. 52 5590718).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (1 sierpnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (1 sierpnia 2019, 14:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475