Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa i przebudowa budynku warsztatowego, usytuowanego na terenie działki nr ewid. 434/5 położonej przy ulicy Łąkowej 13 w Kęsowie.

________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 09 sierpnia 2019r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.KĘS.36.2019.MŚ  
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z póżn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 30 lipca 2019r. na wniosek Pana Zbigniewa Schefler, Pana Krzysztofa Żuraw, Pana Wiesława Giłka prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Hydraulika Siłowa „Hydromat” S.C. Zbigniew Schefler, Krzysztof Żuraw, Wiesław Giłka, Pod Komorzą 5, 89-502 Raciąż, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku warsztatowego, usytuowanego na terenie działki nr ewid. 434/5 położonej przy ulicy Łąkowej 13 w Kęsowie - w celu rozpoczęcia działalności w zakresie napraw i regeneracji elementów hydrauliki siłowej.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (9 sierpnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (9 sierpnia 2019, 11:33:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602