Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej) wraz ze zmianą granic pasa drogowego w miejscowości Gostycyn".

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, 09 sierpnia 2019 r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.GOST.30.2019.MŚ
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
pn. „Budowa drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej)
wraz ze zmianą granic pasa drogowego w miejscowości Gostycyn”.
 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej) wraz ze zmianą granic pasa drogowego w miejscowości Gostycyn”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41§ 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (9 sierpnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (9 sierpnia 2019, 12:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609