Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę targowiska gminnego na działce o nr ewid. 626/14 położonej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śliwice.

___________________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 19 sierpnia 2019r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.31.2019.DD
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2019r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.31.2019.DD zatwierdzającej projekt budowlany zawierający istotne odstąpienia i udzielającej Gminie Śliwice, decyzji o zmianie pozwolenia na budowę targowiska gminnego wraz z budynkiem sanitarnym /budynek gospodarczy z częścią magazynową i sanitarną/ (powierzchnia zabudowy 33.97m2, powierzchnia użytkowa 58.00m2, kubatura 299.48m3) i przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym na działce o nr ewid. 626/14 położonej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śliwice ;trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami nr ewid. 626/14 i 412; trasa instalacji kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie działkami nr ewid. 626/14 i 1304, zmienionej moją decyzją BD.6740.ŚL.38.2017.DD z dnia 13 września 2017r. - w zakresie zmian:
istotne odstąpienia wymagają uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (nowe uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych) w zakresie:
- objętym projektem zagospodarowania terenu: zmiana lokalizacji budynku sanitarnego, zmiana trasy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej; trasa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej przebiegać będzie działkami o nr ewid.  626/18, 626/17, 1304 i 412,
- charakterystycznych parametrów wiaty handlowej: zmiana powierzchni zabudowy z 450.03 m2 na 450.30 m2.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Danuta Dembek, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (19 sierpnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 sierpnia 2019, 11:30:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548