Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej- budowa lokalnej drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej - drogi gminnej nr 010567C) w Gostycynie.

___________________________________________________________________________________________
Tuchola, dnia 27 sierpnia 2019r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.GOST.30.2019.MŚ
 
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2019r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.GOST.30.2019.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie lokalnej drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej - drogi gminnej nr 010567C) wraz ze zmianą granic pasa drogowego, niezbędną infrastrukturą i oświetleniem drogowym, na terenie działek nr ewid. 838, 980, 983, 421/5, 487/10* położonych w obrębie geodezyjnym Gostycyn, gmina Gostycyn (*nieruchomość powstała w wyniku podziału, planowana do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego) oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
W ramach inwestycji zaplanowano:
- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, obramowanie krawężnikiem drogowym betonowym,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm w oporniku betonowym,
- wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej  z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm
w oporniku betonowym,
- wykonanie nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt CBP,
- wykonanie nawierzchni rampy z bruku,
- wykonanie zjazdu z drogi do przyległej posesji,
- wykonanie przepustów pod projektowaną drogą,
- wykonanie oświetlenia ulicznego dla projektowanej drogi,
- ułożenie kanału technologicznego kanalizacji teletechnicznej ca. 135 m wraz ze studniami 8 szt.,
- wykonanie korekty wysokościowej przebiegu i wymiana odcinka kanalizacji deszczowej wraz z kanałami bocznymi i wpustami,
- rozbiórka części toru kolejowego nr 2 przebiegającego równolegle do ładowni wraz z rozjazdem nr 1oraz zabudową kozła oporowego,
- wycinka 4 drzew (świerków pospolitych) na działce nr ewid. 838 oraz wycinka 6 drzew na działce nr ewid. 421/5 (2 leszczyny /odrosty/, 2 lipy drobnoziarniste, 2 wierzby białe/odrosty/).
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu, osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (27 sierpnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (27 sierpnia 2019, 11:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 802