Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku warsztatowego na działce nr 434/5 przy ul. Łąkowej 13 w Kęsowie.

________________________________________________________________________________________
 
Tuchola, dnia 23 września 2019r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.KĘS.36.2019.DD
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 23 września 2019r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.KĘS.36.2019.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Panu Zbigniewowi Schefler, Panu Krzysztofowi Żuraw, Panu Wiesławowi Giłka prowadzącm działalność gospodarczą pod firmą Hydraulika Siłowa „Hydromat” S.C. Zbigniew Schefler, Krzysztof Żuraw, Wiesław Giłka, Pod Komorzą 5, 89-502 Raciąż, pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku warsztatowego (powierzchnia zabudowy rozbudowy 110.70 m2, powierzchnia użytkowa rozbudowy 107.95m2, kubatura rozbudowy 282.00 m3) usytuowanego na terenie działki nr ewid. 434/5 położonej przy ulicy Łąkowej 13 w Kęsowie - w celu rozpoczęcia działalności w zakresie napraw i regeneracji elementów hydrauliki siłowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, utwardzeniami oraz publicznym zjazdem z drogi gminnej ulicy Łąkowej (działka nr ewid. 187/4).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Danuta Dembek, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (23 września 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (24 września 2019, 11:29:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 876