Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjno w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz budowę warsztatu.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 14 października 2019r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.49.2019.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 08 października 2019r. na wniosek Wutkowski Spółka z o.o. Sp.k., ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, reprezentowanej przez Panią Krystynę Pomirską, ul. Sikorskiego 26,
83-000 Pruszcz Gdański, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 stycznia 2018r., wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zawierającego istotne odstąpienia i wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę hali produkcyjno-magazynową z częścią biurowo-socjalną (powierzchnia zabudowy 17375.73 m2, powierzchnia użytkowa 18269.72 m2, kubatura 233307.90 m3), budową warsztatu (powierzchnia zabudowy 234.63 m2, powierzchnia użytkowa 218.89 m2, kubatura 1407.80 m3) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową i budową doziemnych zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej z zasilaniem bramy wjazdowej, telekomunikacyjnej, przyłączy zewnętrznych: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji deszczowej doziemnej z podziemnym zbiornikiem pożarowym (pojemność 100.00m3), naziemnym zbiornikiem retencyjno-pożarowym (pojemność 2450.00 m3), zjazdami z drogi powiatowej, podziemnym zbiornikiem na olej opałowy (pojemność 30.00 m3), naziemnym zbiornikiem na olej napędowy (pojemność 5.00 m3), oraz utwardzeniami i stanowiskami postojowymi. Realizacja inwestycji na działce nr ewid. 772 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice i na działkach nr ewid. 172, 173, 177, 178, 179 położonych w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice. Lokalizacja projektowanych zjazdów z drogi powiatowej na działce 773 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice i na dz. nr ewid. 171 położonej w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice. Rozbiórka kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 769/2 i 772 położonych w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice oraz budowa kanalizacji tocznej na działkach nr ewid. 271/12 i 179 położonych w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice.
Istotne odstąpienia dotyczą:
- zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu,
- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego (zmiana powierzchni rozbudowy oraz kubatury),
- zmiana źródła zasilania w ciepło z gazu płynnego na gaz ziemny,
- zmiana w zakresie uzbrojenia zewnętrznego z dostosowaniem do wprowadzonych zmian, w szczególności:
a) zmiana zakresu opracowania terenu budowy budynku biurowego (opracowanie oddzielnego trybu postępowania administracyjnego):
- dostosowanie zagospodarowania terenu (utwardzenia, układ komunikacyjny wewnętrzny, ogrodzenie) do zmiany zakresu jw. oraz dostosowanie zagospodarowania do powiększonej powierzchni zabudowy hali i budynku warsztatowego;
- powiększenie powierzchni utwardzeń (plac manewrowy w c. północnej działki, wprowadzenie utwardzenia pieszo-jezdnego wzdłuż wschodniej elewacji rozbudowywanej hali;
- dostosowanie uzbrojenia zewnętrznego infrastruktury technicznej do zmiany zakresu jw.
- zmiana zakresu rozbudowy części produkcyjnej hali i budynku warsztatu;
b) zmiana zakresu rozbudowy części biurowo-socjalnej:
- likwidacja łącznika pomiędzy częścią istniejącą a projektowanym budynkiem biurowo-socjalnym;
- zmiana lokalizacji budynku technicznego (stacja trafo);
c) powiększenie powierzchni produkcyjnej hali:
- dostosowanie instalacji wewnętrznych do powiększenia jw.;
- zmiana wysokości (podwyższenie) hali w części projektowanej);
d) zwiększenie powierzchni części socjalnej magazynu:
- dostosowanie instalacji wewnętrznych do powiększenia jw.;
e) zwiększenie powierzchni budynku warsztatowego (wydłużenie):
- dostosowanie instalacji wewnętrznych do powiększenia jw.;
- zmiana sposobu ogrzewania:
f) z uwagi na doprowadzenie w rejon inwestycji gazu ziemnego – zmiana zasilania kotłowni z gazu płynnego na  gaz ziemny:
- dostosowanie do zmiany jw. wewnętrznych instalacji grzewczych i wentylacyjnych w hali i budynku warsztatowym
- wprowadzenie doziemnej instalacji gazu ziemnego na terenie zakładu.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 października 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (14 października 2019, 10:04:38)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (14 października 2019, 10:11:30)
Zmieniono: zmiana katalogu w którym powinna zostać umieszczona inforacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 785