Wszczęcie postępowania administracyjnego - przebudowę ulic: Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tucholi.

________________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 22 stycznia 2020 r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.203.2019.DD
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz na podstawie art. 41, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
iż na wniosek z dnia 30 grudnia 2019 r. Gminy Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, reprezentowanej przez Pana Marcina Kaczmarek, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13/14, 82-028 Koziegłowy, na podstawie upoważnienia nr 1/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę ulic: Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tucholi. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę nawierzchni, przebudowę zjazdów na nieruchomości, przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z przebudowywaną drogą, budowę kanalizacji deszczowej.
Inwestycja obejmuje działki nr ewid. 936/2, 962/12, 962/25, 962/31, 962/14, 962/1, 961/9, 959/1, 958/2, 962/6, 957, 941/17, 941/15, 959/3, 961/8, 960/3.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, I piętro, pokój nr 102 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek, tel. 52 5590718).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Tuchola
    plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
    reprezentowana przez Pana Marcina Kaczmarek
    ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13/14, 82-028 Koziegłowy
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa
3. A/a.

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (23 stycznia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (23 stycznia 2020, 12:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533