Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Kiełpin A o mocy do 1MW na części działki nr ewid. 730 w Kiełpinie

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 09 marca 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.28.2020.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 24 lutego 2020 r. na wniosek PV-SUN Spółki zo.o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Przemysława Krzykwa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Kiełpin A o mocy do 1MW, na części działki nr ewid. 730 położonej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę: kontenerowej stacji transformatorowej, stołów z panelami fotowoltaicznymi, ogrodzenia, utwardzenia gruntowego, inwerterów fotowoltaicznych, zewnętrznej instalacji elektrycznej – kabli AC i DC.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (3 marca 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (9 marca 2020, 15:19:29)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (9 marca 2020, 15:23:30)
Zmieniono: aktualizacja oznaczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 706