Budowa stacji regazyfikacji LNG Q-200 mn3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym, na działce nr ewid. 774 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 11 marca 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.15.2020.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 02 marca 2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Adriana Kaczkowskiego Serwis Blue Box Sp. zo.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, na podstawie pełnomocnictwa PSG-W800/P-3/4/2019/468 z dnia 29 lipca 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji regazyfikacji LNG Q-200 mn3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym, na działce nr ewid. 774 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę: stację regazyfikacji LNG (zbiornik LNG V=20m3, parownice atmosferyczne Q=200m3/h, układ stabilizacji ciśnienia, zespół gazowo-pomiarowy, układ wylotowy z zespołu gazowego zakończony zasuwą), zatokę postojową, zagospodarowanie terenu stacji poprzez jego ogrodzenie, wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, posadowienie płyt betonowych, wypełnienie pozostałego terenu w ogrodzeniu żwirem na geowłókninie, zewnętrzną instalację elektroenergetyczną od stacji do złącza, wewnętrzną instalację elektroenergetyczną  (szafa RG i AKPiA, przewody zasilające poszczególne elementy, przewody sygnalizacyjne i sterownicze, lampa oświetleniowa z kamerą), instalacja uziemiająca i odgromowa (przewody uziemiające oraz maszty odgromowe), przyłącze gazowe do agregatu prądotwórczego.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (11 marca 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (11 marca 2020, 12:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 855