Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego - przebudowa ulic: Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tucholi

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 10 marca 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.203.2019.DD
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 10 marca 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.203.2019.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, reprezentowanej przez Pana Marcina Kaczmarka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13/14, 2-028 Koziegłowy, na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2018, pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę ulic: Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tucholi. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę nawierzchni,  przebudowę zjazdów na nieruchomości, przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowana do przebudowy drogą, budowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje działki nr ewid. 936/2, 962/12, 962/25, 962/31, 962/14, 962/1, 961/9, 959/1, 958/2, 962/6, 957, 941/17, 941/15, 959/3, 961/8 i 960/3.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Danuta Dembek, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (10 marca 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (13 marca 2020, 12:03:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762