Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003 C w km 1+330.

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 17 marca 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.13.2020.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 41, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 03 lutego 2019 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, ul. Dęby 3/7 lok. 6, 04-308 Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01 sierpnia 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003 C w km 1+330, na terenie działek nr ewid. 1008/1, 193/3, 1029/5, 1018/1, 1029/6, 193/4, 924/1*, 193/6*, 1018/3*, 1011/3* położonych w obrębie geodezyjnym Raciąż, gmina Tuchola (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego) oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731 lub 52 5590 700).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (17 marca 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (17 marca 2020, 09:04:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 667