Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicach: Podgórnej, Chabrowej, Rumiankowej, Makowej, Słonecznej, Pszennej, Zielnej, Polnej, Żytniej, Krótkiej w Śliwicach.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 30 marca 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.18.2020.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 10 marca 2020 r. na wniosek Gminy Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicach: Podgórnej, Chabrowej, Rumiankowej, Makowej, Słonecznej, Pszennej, Zielnej, Polnej, Żytniej, Krótkiej. Realizacji inwestycji na działkach nr ewid. 156/1, 156/6, 156/10, 155/9, 155/6, 155/7, 155/10, 160/26, 160/25, 156/11, 158/10, 157, 158/6, 158/11, 420/2, 170, 167/5, 159/6, 160/27, 135, 414/1, 414/2, 138/1, 329/9, 155/2, 155/5, 156/7, 156/8, 425/17, 159/5, 159/2, 159/1, 136, 137, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 417, 133/4, 418/2, 425/19, 156/3 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice oraz na terenie działki nr ewid. 310 położonej w obrębie geodezyjnym Lińsk.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (30 marca 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (30 marca 2020, 15:27:13)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (31 marca 2020, 07:57:27)
Zmieniono: aktualizacja- dodano działkę nr ewid. 156/3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 582