Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa węzła betoniarskiego na działce nr ewid. 3352/12 położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.49.2020.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 07 kwietnia 2020 r. na wniosek Pana Czesława Pawłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę węzła betoniarskiego na działce nr ewid. 3352/12 położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę: fundamentów pod urządzenia technologiczne węzła, studnię recyklingu, dwa silosy na cement, mur oporowy, mieszarkę betonu, szeregowe zbiorniki na kruszywa, kontener sterowniczy z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zewnętrzną instalację wodociągową ze studnią wodociągową.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731 lub 52 5590 700).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (17 kwietnia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (17 kwietnia 2020, 10:12:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1078