Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego na budowę węzła betoniarskiego do produkcji betonu na działce nr ewid. 3352/12 położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 05 maja 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.49.2020.MŚ
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 05 maja 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.49.2020.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Panu Czesławowi Pawłowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, pozwolenia na budowę węzła betoniarskiego do produkcji betonu (mieszarka turbinowa na ustroju BT-1000), na działce nr ewid. 3352/12 położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę: fundamentów pod urządzenia technologiczne węzła, studnię recyklingu, dwa silosy na cement, mur oporowy, mieszarkę betonu, szeregowe zbiorniki na kruszywa, kontener sterowniczy z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zewnętrzną instalację wodociągową ze studnią wodociągową. Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi gminnej ulicy Budowlanej (działka nr ewid. 1490/14).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z treścią decyzji drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (5 maja 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (5 maja 2020, 13:35:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507