Zawiadomieni Starosty Tucholskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Śliwicach.

_________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 08 maja 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.18.2020.MŚ
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 08 maja 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.18.2020.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicach: Podgórnej, Chabrowej, Rumiankowej, Makowej, Słonecznej, Pszennej, Zielnej, Polnej, Żytniej, Krótkiej. Realizacji inwestycji na działkach nr ewid. 156/1, 156/6, 156/10, 155/9, 155/6, 155/7, 155/10, 160/26, 160/25, 156/11, 158/10, 157, 158/6, 158/11, 420/2, 170, 167/5, 159/6, 160/27, 135, 414/1, 414/2, 138/1, 329/9, 155/2, 155/5, 156/7, 156/8, 425/17, 159/5, 159/2, 159/1, 136, 137, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 417, 133/4, 418/2, 425/19, 156/3 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice oraz na terenie działki nr ewid. 310 położonej w obrębie geodezyjnym Lińsk.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z treścią decyzji drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (8 maja 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (8 maja 2020, 08:52:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727