Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji regazyfikacji LNG Q-200 mn3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym, na działce nr ewid. 774 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice.

_________________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 19 maja 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.15.2020.MŚ
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 19 maja 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.15.2020.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Adriana Kaczkowskiego Serwis Blue     Box Sp. zo.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, na podstawie pełnomocnictwa PSG-W800/P-3/4/2019/468 z dnia 29 lipca 2019 r., pozwolenia na budowę stacji regazyfikacji LNG Q-200 mn3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym, na działce nr ewid. 774 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę: stację regazyfikacji LNG (zbiornik LNG V=20 m3, parownice atmosferyczne Q=200 m3/h, układ stabilizacji ciśnienia, zespół gazowo-pomiarowy, układ wylotowy z zespołu gazowego zakończony zasuwą), zatokę postojową (działka nr ewid. 773), zagospodarowanie terenu stacji poprzez jego ogrodzenie, wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, posadowienie płyt betonowych, wypełnienie pozostałego terenu w ogrodzeniu żwirem na geowłókninie, zewnętrzną instalację elektroenergetyczną od stacji do złącza, wewnętrzną instalację elektroenergetyczną (szafa RG i AKPiA, przewody zasilające poszczególne elementy, przewody sygnalizacyjne i sterownicze, lampa oświetleniowa z kamerą), instalację uziemiającą i odgromową (przewody uziemiające oraz maszty odgromowe), przyłącze do agregatu prądotwórczego.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z treścią decyzji drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (19 maja 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 maja 2020, 07:39:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1250