Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ulicy Sosnowej w Śliwicach.

_________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 11 sierpnia 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.35.2020.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.35.2020.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwie, pozwolenia na budowę ulicy Sosnowej w miejscowości Śliwice (długość 2542.13 m, szerokość jezdni 4.0-6.0 m, powierzchnia jezdni wraz ze skrzyżowaniami 11471.18 m2, powierzchnia poboczy utwardzonych 2152 m2, powierzchnia zjazdów bitumicznych 439.80 m2, długość krawężnika betonowego 485 mb, powierzchnia terenów zielonych ok. 5100 m2), na terenie działek nr ewid. 650, 766/8, 729, 732, 750/3, 750/1 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (11 sierpnia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (12 sierpnia 2020, 07:20:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591