Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Kiełpin B o mocy do 1MW, na części działki nr ewid. 730 położonej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.

_________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 27 sierpnia 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.27.2020.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.27.2020.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej PV-SUN Spółce z o.o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Przemysława Krzykwa, pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Kiełpin B o mocy do 1MW, na części działki nr ewid. 730 położonej  w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę: kontenerowej stacji transformatorowej, stołów z panelami fotowoltaicznymi, ogrodzenia, utwardzenia gruntowego, inwerterów fotowoltaicznych, zewnętrznej instalacji elektrycznej – kabli AC i DC.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (27 sierpnia 2020, 09:15:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702