OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej w Tucholi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 31 sierpnia 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.114.2020.WK

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 945/1 i 943 oraz budową drogi gminnej na działce                o nr ewid. 996/1 w Tucholi, w zakresie: budowy jezdni, budowy ścieku, budowy zjazdów, budowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy dojść do posesji, wykonania umocnienia skarpy, wykonania zieleni niskiej, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy wodociągu, budowy i przebudowy oświetlenia, budowy doświetlenia przejść dla pieszych, budowy kanału technologicznego, przebudowy kabli energetycznych, przebudowy słupów energetycznych i teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów. Realizacja inwestycji na terenie działek                         nr ewid. 842, 936/1, 863, 945/1, 2719, 2717, 2715, 936/2, 962/1, 962/12, 2716, 924, 2713, 2701, 996/1, 2710, 2711, 991, 935/1, 941/15, 2718, 840/5*, 945/22*, 871/1*, 943/1*, 872/1*, 873/1*, 937/1*, 841/2, 843 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej (333kB) pdf

Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Wojciech Kujawa (31 sierpnia 2020, 14:37:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566