Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. usytuowanej na wieży kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi

_________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 14 października 2020 r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.162.2020.DD
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz na podstawie art. 41, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
iż w dniu 07 września 2019r. na wniosek Polkomtel Infrastruktura Spółki z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Joannę Norek z firmy Axians Neteorks Poland Sp. z o.o., ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, na podstawie pełnomocnictwa nr 1386/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT44125 Tuchola, usytuowanej na wieży kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi, na terenie działki nr ewid. 2107 położonej przy ul. Świeckiej 24 w Tucholi.      
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się  z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (16 października 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (16 października 2020, 08:49:17)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (16 października 2020, 08:55:50)
Zmieniono: zmiana terminu zapoznania się z aktami z 7 do 14 dni

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 596