Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego o pozwoleniu na budowę ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej w miejscowości Śliwice.

_________________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 23 października 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.47.2020.DD
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 23 października 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.47.2020.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej w miejscowości  Śliwice, na terenie działek nr ewid. 85/6, 486/3, 983, 85/7, 502/2, 1312, 1314 i 1313 położonych  w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice wraz z kablową linią oświetlenia drogowego typu LED.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590 718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (23 października 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (23 października 2020, 12:35:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 537