OBWIESZCZENIE-o wyłożeniu do publicz.wglądu proj.rozbud.drogi powiat.1030C na odcinku Cekcyn – Bysław

--------------------------------------------------------------
 
Tuchola, dnia 24 listopada 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej

 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn-Bysław od km 2+030 do km 8+000.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 

Starosta Tucholski


obwieszczenie do pobrania OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej - droga 1030C (624kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (24 listopada 2020)
Opublikował: Wojciech Kujawa (24 listopada 2020, 08:52:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792